Welkom
   Schoonheid
   Grottenschilderingen
   Landschappen
   Kwetsbare mannen
   Vensters
   Fundamenten
   Ontluiken
   Balanceren
   Onderwaterwereld
 

© Copyright Paul Dirks 2005 - 2007
Alle rechten voorbehouden

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Paul Dirks. Niets uit deze website, www.PaulDirks.nl, (teksten, beelden, geluid en (html-)codes daaronder begrepen) mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, magnetische drager of welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever zijnde Paul Dirks.

Verantwoordelijkheid van de uitgever: Paul Dirks heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het uitwerken, verzamelen en bijwerken van de gegevens opgenomen in deze website. Paul Dirks kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor materiële fouten, onvolledigheden of andere fouten in de verstrekte informatie of bij de verwerking van die informatie.

 

Aansprakelijkheid

Paul Dirks, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op www.PaulDirks.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van www.PaulDirks.nl c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.PaulDirks.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.
Paul Dirks is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.PaulDirks.nl voor gebruiker.


 

Bericht

 

© Copyright Paul Dirks 2009
Alle rechten voorbehouden